1
انتخاب نوع رژیم
2
انتخاب پلن
3
پرداخت
4
فرم اطلاعات پزشکی
5
تنظیم رژیم
6
دریافت رژیم

انتخاب هدف رژیم

1
انتخاب نوع رژیم
2
انتخاب پلن
3
پرداخت
4
فرم اطلاعات پزشکی
5
تنظیم رژیم
6
دریافت رژیم

انتخاب هدف رژیم