انتخاب نوع رژیم
2
انتخاب پلن
3
پرداخت
4
فرم اطلاعات پزشکی
5
تنظیم رژیم
6
دریافت رژیم

پکیج طلایی

۳۷۸٬۰۰۰۴۲۰٬۰۰۰تومان

 • 12 دوره رژیم
 • مشاوره خصوصی
 • ارزیابی حضوری (زیر نظر متخصصین علوم ورزشی و تغذیه)
 • برنامه تخصصی ورزشی
پرفروش

پکیج نقره ای

۲۰۳٬۲۰۰۲۵۴٬۰۰۰تومان

 • 3 ماهه
 • 6 دوره رژیم
 • پشتیبانی
 • تجویز مکمل در صورت نیاز
 • برنامه تخصصی ورزشی

پکیج برنزی

۸۱٬۰۰۰۹۰٬۰۰۰تومان

 • 1 ماهه
 • 2 دوره رژیم
 • پشتیبانی

      

 

انتخاب نوع رژیم
2
انتخاب پلن
3
پرداخت
4
فرم اطلاعات پزشکی
5
تنظیم رژیم
6
دریافت رژیم

پکیج طلایی

۳۷۸٬۰۰۰۴۲۰٬۰۰۰تومان

 • 12 دوره رژیم
 • مشاوره خصوصی
 • ارزیابی حضوری (زیر نظر متخصصین علوم ورزشی و تغذیه)
 • برنامه تخصصی ورزشی
پرفروش

پکیج نقره ای

۲۰۳٬۲۰۰۲۵۴٬۰۰۰تومان

 • 3 ماهه
 • 6 دوره رژیم
 • پشتیبانی
 • تجویز مکمل در صورت نیاز
 • برنامه تخصصی ورزشی

پکیج برنزی

۸۱٬۰۰۰۹۰٬۰۰۰تومان

 • 1 ماهه
 • 2 دوره رژیم
 • پشتیبانی